New post on Etsypedia - Etsy vs. eBay

I've got another new post up on Etsypedia... an {Etsy vs. eBay comparison}!